วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 ราย


รมว.ศธ.กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
จำนวน 5 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
1) นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ
สภาการศึกษา
2) นายวัชรินทร์ จำปี
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3) นายกมล ศิริบรรณ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) นายรังสรรค์ มณีเล็ก
 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) นายพิษณุ ตุลสุข 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา
                 
นายพินิติ รตะนานุกูล                                                   นายวัชรินทร์ จำปี
         เลขาธิการสภาการศึกษา                                             รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                        
                      นายกมล ศิริบรรณ
                    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายรังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพิษณุ ตุลสุข
รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็น "กรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี" โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศธ.ได้เสนอชื่อให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณ : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น