วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง เขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร สพม.31 ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพม.31

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น