วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประกาศคุรุสภา การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ตามบทเฉพาะกาล ม.๘๔ และ ม.๘๕

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๔ และ มาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น