วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.31 เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 7 คน นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ กลุ่ม สพม.31 ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสมศักดิ์ พันธุ์เกษม


       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2 ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 6 -10 ตุลาคม 2557 โดยมีว่าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ จำนวน 7 คน ดังนี้

1.นายชนัญชัย  สายสุด สพป.อำนาจเจริญ
2.นายสมชาย  รองเหลือ  สพป.สุราษฎร์ธานี 3
3.นายสะอาด  อุสมา สพป.สตูล
4.นายทวีศิลป์  สารแสน  สพม.25
5.นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์  สพม.32
6.นายธีรวัฒน์  วรรณนุช  สพม.11
7.นายโกศล  ฐานะ  สพม.27


  

  
    โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดประชุมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในแต่ละด้าน การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพการทำงานจริงของกลุ่มงานและสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้เรียนรู้และนำมาจัดทำแผนการพัฒนา และนำเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้กล่าวชื่นชมผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์และเชื่อว่าจะสามารถเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดี และฝากข้อคิดในการทำงานโดยขอให้เป็นผู้ประสานการทำงาน อำนวยความสะดวกในการทำงาน และการสร้างศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การบริหารประสบผลสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น